Wednesday, December 06, 2017

Gid Inkonple Eleksyon Parsyel Bel-Roz Kat-Born

42,052 elekter pe al vote dimans la semen prosen. Monn ekut pa mal emisyon kot enn pake kandida ti partisipe. Ansam avek se ki mo kone ala mo inpresyon lor zot.

Danrajsingh Aubeeluck. Lider seleb Parti Malin. Si bann zanfan ti vote se li ki ti pu eli. Mo panse li ti pu fer enn byen meyer minis de finans ki Sithanen.

Roshi Badhain. Dapre lord si li ti gayn pos minis ki li pe konvwate li ti pu ankor dan guvernman la. Kon fer komik me pa konpran enn pake zafer inportan. Par ekzanp li dir ki guvernman mank kas parski Ramgoolam finn tro depanse lor erport ek ring road. Li pa konpran ki se flat tax 15% kinn fu Moris dan tru.

Yuvan Beejadhur. Enn profesyonel kinn travay la bank mondyal. Pa kone si li okuran ki enn so ansyen koleg ek best friend koleg-la ki finn kul Moris. Linn fer enn lanket interesan kinn debus lor fermtir enn sant dasa ki pa tiena fire clearance.

Jack Bizlall. Pilye dan le mond sindikal kinn deza depite an 1976. Kontan avoy enn pake let. Si u pankor gayn enn let ar li enn ti patians u let pe vini. Kumans prepar u diksyoner pu lir sak trwa fraz. Lafors Jack se so bel leksperyans. Nun truv li dan buku konba. Trwa dernye lekzanp se cleaners ki ti pe gayn kinz san rupi, kriz pilot MK ek duty-free paradise. Lot karakteristik interesan Bizlall se ki li kit laport pu dormi mwin kuyon ki linn leve uver. Par ekzanp dan paragraf 2.5 lafidavit ki lin zire pu sa eleksyon la ena sa fraz la lor enn so piblikasyon: "which can yet be enhanced". Ti gayn 11.5% dan bo-basin dernye fwa. Enn zafer ki oken kandida Rezistans finn kav fer. Dapre mwa meyer kandida pu reprezant kat-born dan Parlman ek pu rehos nivo deba.