Wednesday, December 06, 2017

Gid Inkonple Eleksyon Parsyel Bel-Roz Kat-Born

42,052 elekter pe al vote dimans la semen prosen. Monn ekut pa mal emisyon kot enn pake kandida ti partisipe. Ansam avek se ki mo kone ala mo inpresyon lor zot.

Danrajsingh Aubeeluck. Lider seleb Parti Malin. Si bann zanfan ti vote se li ki ti pu eli. Mo panse li ti pu fer enn byen meyer minis de finans ki Sithanen.

Roshi Badhain. Dapre lord si li ti gayn pos minis ki li pe konvwate li ti pu ankor dan guvernman la. Kon fer komik me pa konpran enn pake zafer inportan. Par ekzanp li dir ki guvernman mank kas parski Ramgoolam finn tro depanse lor erport ek ring road. Li pa konpran ki se flat tax 15% kinn fu Moris dan tru.

Yuvan Beejadhur. Enn profesyonel kinn travay la bank mondyal. Pa kone si li okuran ki enn so ansyen koleg ek best friend koleg-la ki finn kul Moris. Linn fer enn lanket interesan kinn debus lor fermtir enn sant dasa ki pa tiena fire clearance.

Jack Bizlall. Pilye dan le mond sindikal kinn deza depite an 1976. Kontan avoy enn pake let. Si u pankor gayn enn let ar li enn ti patians u let pe vini. Kumans prepar u diksyoner pu lir sak trwa fraz. Lafors Jack se so bel leksperyans. Nun truv li dan buku konba. Trwa dernye lekzanp se cleaners ki ti pe gayn kinz san rupi, kriz pilot MK ek duty-free paradise. Lot karakteristik interesan Bizlall se ki li kit laport pu dormi mwin kuyon ki linn leve uver. Par ekzanp dan paragraf 2.5 lafidavit ki lin zire pu sa eleksyon la ena sa fraz la lor enn so piblikasyon: "which can yet be enhanced". Ti gayn 11.5% dan bo-basin dernye fwa. Enn zafer ki oken kandida Rezistans finn kav fer. Dapre mwa meyer kandida pu reprezant kat-born dan Parlman ek pu rehos nivo deba.

Arvin Boolell. Dirizan Parti Travyis kinn eli sis fwa dafile dan nimero 11 me kinn perdi so siez depite pu la promye fwa an desam 2014. Pa ase pran pozisyon, tro transparen lor tro buku zafer inportan. Paret pa konn bann valer Parti Travayis ki dimunn kontan ek kinn amenn enn gran progre sosyal dan nu pei. Pa konpran ki tax a 22.5% ti deza feb me ki a 15% finn kas lekonomi. Plis ena bel kontradiksyon dan so bann diskur. Pianvi vinn lider so parti. Navin ti kav donn li lidership parski li paret kapab kontinye kul Moris osi byen ki gro sat la. Si u ti pe panse pu vot Boolell vot Bizlall uswa enn lot kandida parski trwa an de se la Arvin ti res byen trankil ler MMM ek Ptr ti pe rod transform Moris an enn repiblik bananyer.

Tania Diolle. Ti dan MMM me finn buz dan MP. Politolog sinpa ki paret pe anpes MMM dormi depi ase lontan. Bon MMM se pa enn parti ki dimunn dir ena bel liberte la parol. Me kan mem. Si u ti pe plan pu vot pu kandida MMM prefer u vot pu Bizlall uswa pu Diolle.

Nita Juddoo. Kandida MMM. Enn neofit. Inpe drol li pe poze parki nu kone ki Berenger finn deza dir lor dinasti. Monn ekut li koze la surs. Se mem zur kot so lider ti pe dir bizin sap lindistri sikriye. Ah senyer. Vot pu Bizlall uswa Diole u Mahadewoo si u ti pe pans pu vot pu Juddoo parski pa bliye ki MMM ti pe rod fer Moris vinn enn repiblibik bananyer an 2014.

Maharajah Madhewoo. Personalite interesan ki nun dekuver lor zafer kart biometrik. Ti gayn 10% dan no. 13 an desam 2014. Pa tro konn so pozisyon lor enn pake size inportan me partet enn bon kandida pu vote dan eleksyon zeneral.

Kugan Parapen. Kandida Rezistans ek Alternativ ki truv pa deklar enn kominote pli inportan ki anpes nu pei vinn enn repiblik bananyer. Zot tem kanpagn "pa sutir puritir" ase komik ler nu truve ki ena bel puritir dan zot manifes elektoral 2014. An efe zot pur "dub kandidatir" ki anpes elekter gard politsyen an deor parlman ase fasilman. Bon, rezistans ena bann lide ase rigolo. Par ekzanp autozestyon ek zot truv enn ogmantasyon de 20 depite dan parlman (mo sipoze ek zot whatsapp tu) kuma enn banalite. Rezistans se enn grup dimun ki ti dan Lalit avan. Petet zot bizin returne pu amelyor zot nivo.

Nathalia Vadamootoo. Morisyen kinn viv an Kolombi. Kandida pli kul ki monn truve dan kanpagn. Koz kreol ek enn laksan espaniol ek pe distribye bann lagrin anbrevad a bann elekter dan kat-born. Pe poz an indepandan.

Nun koz lor 10 kandida. 1/4 total. Si nu truv kitsoz interesan nu pu update sa pos la.

No comments: