Friday, January 05, 2018

Elekter Kontinye Redesin Terin Politik

An desam 2014 elekter ti konpran ki Ramgoolam, Berenger ek Sithanen ti pe rod fer nu pei vinn enn repiblik bananyer. Alor zot finn fer Ramgoolam perdi puvwar ek so siez, finn gard Sithanen an deor parlman pu omwin sink an ankor ek mank tigit Berenger usi ti pwal dan karo kann. Ek la dernye eleksyon parsyel finn montre nu kuma li top kan nu vot zis pu enn kandida par sirkonskripsyon -- single member constituencies (SMC) an angle: bann parti politik met bon kandida, kalite deba buku pli bon ek pa tann bann betiz kuma 'vot blok' uswa 'si zot ule minis zot bizin vot 3-0'. Mazinn enn kut dan ki kalite bon latmosfer nu bann eleksyon zeneral ti pu derule si nu ti vot pu enn sel kandida dan sak sirkonskripsyon. Anfet li ti kumsa an 1959 ek 1963. Nu tiena karant SMC. Li pa etonan ki sa finn fer nu gayn bann bon depite ek apre bann bon minis kinn fer nu pei mari avanse. Li ti pu bon pu Moris si nu ti return ek 40 SMC.

Nu bizin osi apresye ki internet pe zwe enn rol de pli an pli inportan dan bann eleksyons. Nunn gayn buku deba ant bann kandida lor diferan platform ek sa bann deba la aksesib ninport kan. Anu pa bliye tu sa bann deba ki derule ant sitwayin san ki media met so nene ladan. Tusala finn permet nu konn ek konpran pozisyon bann kandida pli byen. Anu get bann rezilta aster.

4 Elekter Lor 5 
Pann Vot Pu Arvin
Malgre ki Boolell finn eli par enn lavans plis ki 4,700 vot se promye fwa ki nu piavoy enn depite dan parlman ek enn sipor elektoral osi feb (19%). Ansyen rekor ti pu Essoof depi 1992 (30%). Pravind li ti rant dan parlman an 2009 ek de fwa plis sipor (40%) -- de elekter lor sink ti vot li. Anfet Arvin so sipor telma feb ki istorikman ena set kandida dan bann eleksyon parsyel kinn gayn enn pli bon sipor ki li malgre ki zot pa finn eli. Petet zot rapel ki an 1989 Collendavelloo ti gayn 40% sipor (47.6% vot konbine ek enn turnout 83%) ler li ti reprezant li apre so demisyon depi dan parlman akoz enn siniatir.