Thursday, May 02, 2024

Analiz Vin Mezir Far Lalians Ptr/MMM

Demokrasi, meritokrasi ek Law & Order

1. En vre reform elektoral avek omwin 1/3 fam kom kandida dan eleksion zeneral. Vre reform la se sirtu sa mari kuyonad azut en doz PR dan nu system FPTP ki meyer sistem elektoral dan lemond pu ras en mari zarm depi dan lame ban elekter ki permet zot avoy ninport ki manb lasanble national dan karo kan dan en eleksion zeneral. Li pu osi permet ninport ki dirizan parti/minis fer mari dominer ek lepep e kone ki ena fort sans li revin dan parlman e mem kom minis pu kontinie kraz lepep.

2. Eleksion Prezidan par en kolez elektoral. Nu pa bizin sa la. Sirtu pu le moman. Nu ti truve ki AGF ti fer an 2018. Mazin u si li ti ena plis puvwar.

3. En lalwa anti-transfiz ek en pu Freedom of Information (FIA). En lalwa anti-transfiz pa bon ditu parski ban parti politik de fwa vin pagla. Dan sa ban ka la depite bizin servi so lespri ankor plis ki dabitid e pran desizion ki bizin. Par egzanp PMSD ti byin fer kit guvernman MSM an 2016 pu bar prosecution commission. Ena zafer pa kav opoze. Ptr pa ti promet FIA an 2005 ler Navin ti ena 58 an? Wi, get seksion 2.2.8 dan manifest elektoral 2005 Une île Maurice Pour Tous. E purtan Navin fin PM 9 banane a swiv apartir sa lane la. Asterla li ena preske 77.

4. Ranforsman indepandans DPP dan konstitision. Nu diman nu mem ki sa ve dir kan nu ti truv indepandans labank Moris atake ant 2007 ek 2014. E kot travay plizir minister ti paret ranplase ek tu kalite fon. Si met drwa revok depite poltisyin pu mazin de fwa avan fer kuyonad.

5. Constituional appointments committee. Ti fini dir sa dan 6 anagzman elektoral.

6. Amandman konstitisionel pu garanti eleksion minisipal e vilazwaz. Pa move. Me eski nu ankor bizin konsep minisipalite ek vilaz ubyin nu administre Moris kuma en sel vilaz/lavil?

7. Garantir indepandans MBC dan konstitision, aboli redevans Rs150 ek TV prive. Kisana ti fer li vin Rs150 pu nu get TV PyongYang? Ban radio deza ena zot Web TV.

8. Redon lapolis so prestiz ek so lindepandans e ranplasman NIU/SSS. Kuma pu fer sa? Met en gard sak interval lor si pa ki distans pu fer sayut PM. Sanzman non pa sanz fason opere.

Koripsion, ladrog ek organizasion lekurs

9. Ranplasman FCC par en zafer kuma serious fraud office angle. Ti ranplas ECO par ICAC non? Sa ti sanz kiksoz?

10. Ranplasman ADSU par en organizasion pliri-disipliner pu konbat trafik ek itilizasion ladrog. Ki lane kazino ti aparet dan tu kwin lari ek en minis de finans ti dir sa raport 1 milyar rupi an taks e li pa ti kone kot li pu gayn sa kalite kas la apre ki li ti bes corporate e income tax par 50%.

11. Relans lekurs, fer reviv San-de-Mars e reget Animal Welfare Act. Ti pu pli bon met en komision danket lor kuma nu pei fin glis ver en lanfer depi 2006.

Ekonomi, Zistis Sosial ek Lanvironman

Zistis sosial la se ranpli nu kadi sa non? Anu gete ki ti pe ariv ban kadi ant deziem e trwaziem manda Navin

12. Met fin a depresiasion rupi e ogmant pansion vieyes otan ki kapav. Pu ki rezon ti sakrifie Bheenick an 2014 ki fin en nu ban meyer guverner labank? Ki Ptr/MMM ti pe dir ankor lor met pansion Rs5,000 an 2014?

13. Revizion fiskalite lor prodwi petrolie pu bes zot pri e reorganizasion CEB pu bes pri kuran. Bes pri lesans/diezel la li ti en zot 6 angazman. Ase komik. Navin ti gard pri lesans mari elve malgre zot pri ti krash an 2008 akoz flat tax Sithanen ti fini kumans kraz lekonomi Moris e met nu pei lor en lapant pu tom dan en move presipis. Kuma nun fini dir si li bes ban pri la li pu fer li pu en kurt dire apre li pu remont li ankor plis ase vit. Konsernan pri elektrisite nu byin rapel ki Assirvaden ti dir lor ban randman ki ban IPP ti pe fer ek ban kontra CEB san pran oken risk. Navin ti osi dir an 2007 ki li ti pu sanz so non si ban pri kuran abizif la pa bese. Seki bizin se en bon komision danket pu konpran tu ban detay e ki manier fin siyn sa kalite kontra abizif IPP la e kisana ti PM ler fin siyn zot.

14. Bes pri medikaman a traver inportasion paralel e vawcher. Konpetision pa en move lide osi lontan pena kolizion. Me politik fiskal favorizan ban nanti e ban aktivite imobliye spekilatif telman toksik e pe dire depi telman lane (18) ki sitiasion pa pu ameliore avan kumans remet lord ladan.

15. Transpor ek internet gratis e remet system 3 kredit. Kuma pu finans sa ban kado la? Return ver 3 kredit la bon me pa fin ena gran refleksion e aksion dan domen ledikasion ler Navin ti PM pandan 3 manda.

16. Abolision taks pu tu se ki tus mwins ki 1 milyon rupi par lane, lor ban pansion e ban seki ena ant 18-28 an. Navin pena oken leritaz politik apre 3 manda prinsipalman akoz flat tax ki lin mete kumansman so deziem manda. E la li pe rod bes taks ankor. En guvernman bizin kas pu opere. Li kler li pa pe rod revini pu fer kiksoz de bon pu Moris. Sinon en milyarder ki ena ant 18-28 an pa bizin pey inkom taks?

17. Pu pey anrezistreman zis ler aste loto nef. En lot ti kado pu kuyon lepep. Komie kilomet tiyo perse so guvernman ti sanze sak lane li ti PM?

18. Reorganizasion erport. Ki vin a u lespri ler u tan Navin koz erport? Investisman masif dan lagrikiltir, lapes ek lelvaz. Kas pena ki investissant masif zot pu fer? Ki trak rekord Navin dan sa ban domen la pandan 14 an li ti PM?

19. Konze maternite 1 lane ek konze manstrwel pu madam. Bon, inpe lamod sa la. Plizir parti pe dir sa.

20. Ran piblik land drainage plan e rasionaliz konstriksion drin. Li bon ran sa rapor la piblik me li paret pe dir sa zis akoz guvernman panvi ran li piblik.

No comments: