Thursday, February 08, 2024

Analiz Sis Angazman Lalians Ptr/MMM/PMSD

1. Pu redon parlman so let dor. Phokeer se pa Vaghjee me lor sa 35 ekspilsion an 2023 la ena plizir ladan kot lopozision fin rod sikan (e komie ladan inplik en tekewe?). Anu pa bliye usi ki Navin ti ferm parlman pandan 9 mwa pu prodir en dokiman lor reform elektoral kot li ti fer ban rekomandasion konpletman debil. Bon sa pa eton nu ler nu kon nivo Ramgoolam.

2. Abolision FCC. Ranplase par ki zafer? Manier sitiasion pu kontinie deteriore akoz politik fiskal e ekonomik pagla ki Ramgoolam ti kumanse an 2006 ban guvernman ki pu vini pu met tu kalite lalwa libertisid ziska sa eklat dan zot figir evantielman.

3. Constitutional appointment authority. Depi lindepandans nun oper plito byin apart kelke ka ase toxik. Donk pa en bel zafer. Se sirtu akoz 2-3 politisyin ki nu retruv nu dan sa sitiasion la. Ramgoolam in poz 7 fwa ek en tiket zis akoz lin don limem sa ban tiket la. Ek eleksion rekorl zot pu tike avan fer kuyonad.

4. Ogmantasion pansion lao Rs13,500. Nu nek ena get refleksion Ptr/MMM lor pansion an 2014 pu konpran ki se an angazman konpletman dezespere. Navin pu gayn 77 an e Paul 79 byinto. Navin dan karo kan depi 9 an e BĂ©renger pe perdi tu eleksion zeneral depi 2000.

5. Eliminasion income tax pu ban seki ena 18-28 an. Pei deza pena kas pu fonksion kuma bizin depi 2005 asterla pwal fer en parti dimun pa pey income tax? Se totalman iresponsab. Akoz lin met taksasion lor en trazektwar insutenab ki Ramgoolam so bilan mari katastrofik. Se en angazman toxik parski ek sa nu pu truv zot pe depresie rupi ubyin redwir leta providans e pa regle oken problem pei. Se en angazman ban inkapab.

6. Zot pu bes pri prodwi petrolie de manier sibstansiel. Kav me selman pu en ti lepok. Lerla zot pu remont li buku plis ankor amwin rekumans ras dipin dan labus zanfan lekol, takse lintere, NRPT e bondie kone ki lezot politik vanpir ankor. Sitiasion telman pe puri depi 2006 ki ler pri petrol ti efondre an 2008 pri laponp pa ti bes kuma bizin. Asterla an 2024 zafer buku pli pa bon donk pri laponp pa pu rekonekte ek so nivo mondial. 


Konklizion: Lalians Ptr/MMM/PMSD breyn-ded. 

No comments: